top of page
 
Vår vision

Frikyrkan Insjön är med Jesus i centrum och Guds ord som grund en välkomnande kyrka som betjänar Insjön och världen i kärlek. Vi leds av den helige Ande, upphöjer Herren i glädje och ser att goda relationer byggs med Jesus, varandra och andra, att människor blir hela och får växa som lärjungar.

 

Vi tror att visionen kan hjälpa oss att aktualisera bibliska sanningar, tydliggöra vår tanke med församlingen och hjälpa oss att hålla riktningen på kort och lång sikt. Redan för 3000 år sedan konstaterade kung Salomo: ”Utan vision förgås folket”. Idag finns mycket forskning som visar att han hade väldigt rätt. En vision är en drömbild, ett framtida tillstånd som man vill uppnå.  Visionen handlar om framtiden men formuleras som om vi redan är där.

Vad vi tror på:

1. Jesus i centrum

2. Guds ord som grund

Vad vi är och gör:

3. Välkomnande kyrka

4. Betjänar i kärlek

5. Leds av den Helige Ande

6. Upphöjer Herren i glädje

Vad vi ser:

7. Goda relationer med

Jesus, varandra och andra

8. Människor blir hela

9. Lärjungar som växer

1. Jesus i centrum

Jesus är det centrum som vår tro utgår ifrån, det är i honom vi lever. Jesus är enda vägen till Fadern, han dog på korset, besegrade döden och återuppstod, han erbjuder frälsning och evigt liv till alla som vill ta emot honom. Jesus har utvalt oss och är mitt ibland oss, han är vårt fokus och varje del av församlingen, allt vi gör, bygger på honom.

 

Bibelord:

Apostlagärningarna 17:28 (I honom är det vi lever, rör oss och är till)

Apostlagärningarna  4:12 (Hos ingen annan finns frälsningen)

1 Korintierbrevet 3:11 (Jesus är grunden)

1 Petrusbrevet 2:6, Psaltaren 118:22-23 och Efesierbrevet 2:19-22 (Jesus är hörnstenen)

Johannesevangeliet 15:16 (Jesus har utvalt oss)

Matteusevangeliet 18:20 (Jesus är mitt ibland oss)

2. Guds ord som grund

Vår tro grundar sig på vad Gud säger genom bibeln ord. Relationen med Jesus bygger på Guds ord, Jesus ÄR Guds Ord och Guds ord är levande och verksamt. Hela bibeln är inspirerad av Gud, den visar oss vägen och rustar oss genom undervisning, tillrättavisning, fostran och upprättelse. Summan av Guds ord är sanning.  

 

Bibelord:

Matteusevangeliet 7:24-27 (Bibeln är klippan att bygga på.)

Johannesevangeliet 1:1-59 (Jesus är Guds Ord.)

Hebreerbrevet 4:12 (Levande och verksamt)

2 Timoteusbrevet 3:16-17 (Utandad av Gud)

Psaltaren 119:160 (Sanning)

3. Välkomnande kyrka

Vi är en öppen kyrka med låga trösklar. Alla känner sig välkomna, sedda, inkluderade och betydelsefulla, oavsett vem man är och vilka förutsättningar man har. 

 

Bibelord: 

Lukasevangeliet 14:23 (Se till att människor kommer in)

Matteusevangeliet 11:28 (Kom till mig)

Markusevangeliet 6:31 (Kom och vila er lite)

4. Betjänar i kärlek

Vi lever ut Guds kärlek genom att visa omsorg om andra.

 

Bibelord:

1 Johannesbrevet 4:19 (Vi älskar därför att han först har älskat oss)

Johannesevangeliet 13:14-17 (Tvätta varandras fötter)

Lukas 10:30-37 (Visa barmhärtighet)

1 Petrusbrevet 4:10-11 (Tjäna med nådegåvorna)

Matteusevangeliet 25:34-40 (Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig)

5. Leds av den Helige Ande

Den helige Anden, Hjälparen, trivs hos oss. Vi har olika uttryckssätt men alla lyssnar till och vägleds av Anden i stort och smått.

 

Bibelord:

Johannesevangeliet 15:26 (Sanningens Ande ska vittna om Jesus)

Joel 2:28 och Apostlagärningarna 2:17 (Jag utgjuter min Ande över allt kött)

Efesierbrevet 5:18 (Låt er i uppfyllas av Anden)

Galaterbrevet 5:16 (Vandra i Anden)

Judas 1:20 (Be i den helige Ande)

Romarbrevet 8:9 (Guds Ande bor i er)

Romarbrevet 8:15 (Ni har fått barnaskapets Ande) 

Efesierbrevet 4:30 (Bedröva inte Guds helige Ande)

Efesierbrevet 2:22 (Genom Anden blir ni sammanbyggda till en boning åt Gud)

2 Korintierbrevet 3:17 (Där Herrens Ande är, är frihet)

Hesekiel 36:27 (Anden i oss ska göra så att vi vandrar rätt)

Johannesevangeliet 14:26 (Hjälparen ska lära er allt)

Johannesevangeliet 16:12-13 (Sanningens ande som förkunnar vad som kommer att ske)

6. Upphöjer Herren i glädje

Vi ärar Gud och upphöjer hans namn. Inför Guds ansikte flödar glädje och ur den glädjen kommer himmelsk styrka.

 

Bibelord:

Psaltaren 147:1 (Det är gott att lovsjunga)

Psaltaren 33:1-3 (Jubla i Herren, lovprisa och lovsjung honom)

Psaltaren 95:1-2 (Glädjerop, jubel och lovsång till Herren)

1 Petrusbrevet 1:8 (Jubla i himmelsk glädje)

Johannesevangeliet 15:10-11 (Att följa Guds bud ger oss hans glädje)

Psaltaren 16:11 (Mättas av glädje inför Guds ansikte)

Romarbrevet 15:13 och Apostlagärningarna 2:28 (Uppfyllda av glädje)

Filipperbrevet 4:4 (Gläd er alltid i Herren)

Nehemja 8:10 (Glädje i Herren är vår styrka)

Galaterbrevet 5:22 (Glädje en av Andens frukter)

7. Goda relationer med Jesus, varandra och andra

En innerlig och varm relation med Jesus är grunden för alla goda relationer. Vi följer Jesu bud att älska varandra och vara ljus som lyser upp världen för människorna runt omkring oss.

 

Bibelord:

Johannesevangeliet 6:68 (Till vem skulle vi gå)

Uppenbarelseboken 3:20 (Jesus håller måltid med oss)

1 Johannesbrevet 4:19 (Vi älskar därför att han först har älskat oss)

Johannesevangeliet 13:34, Johannesevangeliet 15:17 och 1 Johannesbrevet 4:20-21 (Bud att älska varandra)

Matteusevangeliet 5:14-16 och Johannesevangeliet 13:35 (Ljuset för människorna)

Apostlagärningarna 2:47 (Omtyckta av folket)

8. Människor blir hela

I Guds famn blir vi helade, upprättade och befriade till ande, kropp och själ. Vi hjälper varandra dit genom att dela ordet, samtala och be tillsammans.

 

Bibelord:

3 Johannesbrevet 1:2 (Gå dig väl på alla sätt)

Romarbrevet 14:17 (Gud rike är rättfärdighet, frid och glädje)

Jesaja 61:1-3 (Glädjens budskap om frihet och tröst)

Jesaja 30:26 (Herren förbinder skador och helar sår)

Matteusevangeliet 8:16 (Jesus drev ut onda andar och botade sjuka)

Jeremia 30:17 (Herren ska låta oss tillfriskna och läka våra sår)

Jakobsbrevet 5:16 (Be för varandra så att ni blir helade)

1 Johannesbrevet 5:14 (Om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss)

Johannesevangeliet 14:14 (Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det)

Matteusevangeliet 7:7 (Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er)

9. Lärjungar som växer

Församlingen är ett växthus där vi får hjälp att växa upp till honom som är huvudet, Jesus Kristus, samt upptäcka de gåvor Gud har lagt i oss och vad han kallar oss till. Vi får utvecklas och blomma ut genom att hitta vår plats, komma i funktion, överflöda i kärlek och förhärliga Jesus med våra liv.

Bibelord:

Efesierbrevet 4:15 (Växa upp till huvudet)

1 Tessalonikerbrevet 3:12 (Växa och överflöda i kärlek)

1 Korintierbrevet 12 (De andliga gåvorna och Kristi kropp)

Psaltaren 139:16 (Mina dagar skrivna och formade)

 

Lyssna, se och lovsjung till Johanna Rovas sång inspirerad av församlingens vision!

bottom of page